රජයේ රැකියා, බැංකු රැකියා සහ වෙනත් විශේෂ රැකියා නිකුත් වූ සැනින් දැනගන්න


දැන්ම "REG ONJB" කියලා Type කරලා 77100 ට SMS කරලා ලියාපදිංචි වන්න

Dialog, Airtel, Hutch, Etisalat අය මෙතනින් ලියාපදිංචි වන්න


ඔබගේ දුරකථනය Mobitel නම් - REG "REG ONJB" කියලා Type කරලා 77011 ට SMS කරලා ලියාපදිංචි වන්න .

Mobitel අය මෙතනින් ලියාපදිංචි වන්න

Service Provide by Onlinejobs.lk

Terms and conditions:
Monthly Rs30+tax (T & A)